Login

Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Press Release

Cập nhật Báo cáo tài chính 2015 do thay đổi kiểm toán viên ký Báo cáo kiểm toán

 

 Do thay đổi từ phía Đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP LILAMA 45.1 được cập nhật phần chữ ký của kiểm toán viên. Các nội dung khác của Báo cáo không thay đổi.

 

Xem các Báo cáo tài chính và công bố TẠI ĐÂY

Other News