Login

Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Shareholder Meeting

Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

 Ngày 12 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường Vàng Son, số 61 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

    

Đến dự Đại hội, về phía Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, về phía Công ty Cổ phần Lilama 45.1 có các ông trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc… Đặc biệt có sự hiện diện của 53 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp: 2.831.509 cổ phần, bằng 58.99% vốn điều lệ.

    

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và dự kiến năm 2016,  Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2012-2017).

   

Ông Đặng Bá Cường – Tổng giám đốc Công ty Báo cáo tại Đại hội: Năm 2015 Công ty cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, Tổng doanh thu trong năm đạt 521,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,01 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7,2 triệu đồng/ người/ tháng.

    

 

 

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017) đối với Ông Ngô Văn Phùng với tỷ lệ phiếu bầu 97,55% ; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Tô Thị Hoàng Oanh với tỷ lệ phiếu 97,14% và ông Nguyễn Văn Thành với tỷ lệ phiếu bầu 97,25% .

 

 

Sau đó Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất : Ông Ngô Văn Phùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

 

 

 

Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất : Bà Tô Thị Hoàng Oanh được bầu làm trưởng Ban kiểm soát.

 

   

 

 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 45.1 đã thành công tốt đẹp.

Other News