Login

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Company News

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Bá Sứng

 

 Theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2017, ông Nguyễn Bá Sứng chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

 

Other News