Login

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Shareholder Meeting

Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 (L45)

  Đồng Nai, Ngày 17 tháng 04 năm 2024

 

Tài liệu ban hành tại ĐHĐCĐ 2024 (L45)

  Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2024

 

 

 

 

 

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023

  Đồng Nai, Ngày 30 tháng 03 năm 2023

 

 

 

Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

  Đồng Nai , Ngày 19 tháng 05 năm 2022

 

    1    2    3    4   >>