Login

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Financial Information

Báo cáo tài chính năm 2023 ( đã kiểm toán )

  Đồng Nai, Ngày 28 tháng 03 năm 2024

 

Giấy ĐKDN Chi nhánh Công ty thay đổi

  Đồng Nai, Ngày 21 tháng 06 năm 2023

 

Báo cáo tài chính năm 2022

  Đồng Nai, Ngày 30 tháng 03 năm 2023

 

 

Báo cáo tài chính 2021 ( đã kiểm toán )

 Ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

Audited financial statements 2020

Dated : 25, Mar -2021

 

 

 

 

 

 

    1    2   >>