Login

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Thông báo cổ đông

Thông báo về việc chính thức giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội

 

Kể từ ngày 20/10/2016, Công ty CP LILAMA 45.1 đã chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường UPCoM với thông tin cơ bản như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LILAMA 45.1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: L45
- Mệnh giá: 10.000VND/cổ phiếu

Thông tin tham khảo:
1. Thông tin tón tắt Công ty CP LILAMA 45.1, TẢI VỀ TẠI ĐÂY
2. Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu, TẢI VỀ TẠI ĐÂY
3. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên, TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Other News