Đăng nhập

Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Quá trình phát triển

 

  - Tháng 11/1979 Xí nghiệp Liên Hợp Lắp máy 45 được thành lập với sự hợp nhất của hai đơn vị Xí nghiệp Lắp máy số 4 và Xí nghiệp Lắp máy số 5.

 

  - 14/05/1992, Xí nghiệp Liên Hợp Lắp máy 45 được chia tách ra thành 3 xí nghiệp: 

  + Xí nghiệp Lắp máy 45-1

  + Xí nghiệp Lắp máy 45-3

  + Xí nghiệp Lắp máy 45-4

 

 

- Ngày 27/1/1993, Bộ Xây dựng có quyết định số 009A/BXD-TCLĐ thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp Lắp máy 45-1 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy - Bộ Xây dựng.

 

- Ngày 2/1/1996, Bộ Xây dựng có quyết định số 05/BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp Lắp máy 45-1 thành Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA CORPORATION).

 

- Ngày 08/02/2007, Bộ Xây dựng có quyết định số 25/QD-BXD chuyển đổi Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1 thành Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

Tin khác