Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Hội Đồng Quản Trị

Báo cáo thường niên năm 2023

 Đồng Nai, ngày 4 tháng 4 năm 2024

 

Báo cáo tình tình quản trị Cty năm 2023

 Báo cáo tình tình quản trị Cty năm 2023

 

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

 Đồng Nai, Ngày 13 tháng 07 năm 2023

 

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

 Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2023

 

Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.1 " Lấy ý kiến cổ đông bằng bản"

 Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.1 " Lấy ý kiến cổ đông bằng bản"

 

Báo cáo quản trị bán niên Công ty năm 2022

 Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2022

 

Báo cáo thường niên năm 2021

 Long Thành, Ngày 30 tháng 03 năm 2022

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

  Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2022

 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

 Ngày 23 tháng 07 năm 2021

 

Quy chế hoạt động của BKS LILAMA 45.1

 Đồng Nai, Ngày 08 tháng 06 năm 2021

 

    1    2    3   >>